Ing. Pavla Valevská
poradenství v oblasti ekologie
Jsem absolventkou studijního oboru Regionální environmentální správa na Fakultě životního prostředí ČZU v Praze.
Mám dlouholeté zkušenosti na pozici Podnikový ekolog.
Absolvovala jsem řadu seminářů a vzdělávacích kurzů z oblasti ekologie.
Nabídka služeb
EXTERNÍ PODNIKOVÝ EKOLOG
   •   Komplexní služby týkající se podnikové ekologie, které mimo jiné obsahují identifikaci problémů v oblasti ekologie, návrh nápravných opatření k jejich odstranění,
        vedení veškeré dokumentace vyplývající z legislativních požadavků nebo požadavků normy ISO 14001, provádění interních auditů EMS, školení zaměstnanců,
        součinnost při jednání s orgány státní správy.
Pokud nemáte zájem o komplexní služby, mohu vám zpracovat pouze vybrané složky ochrany životního prostředí:
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (VČETNĚ AUTOVRAKŮ)
   •   Zařazení a označování odpadů, včetně zavedení identifikačních listů nebezpečného odpadu
   •   Zpracování provozního řádu skladu/shromaždiště odpadů
   •   Plnění ohlašovací povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů
   •   Vedení průběžné evidence
   •   Roční hlášení produkce odpadů do ISPOP
NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI
   •   Bezpečnostní listy
   •   Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nimi dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
   •   Protokol o zařazení či nezařazení objektu dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
OCHRANA A VYUŽITÍ VOD
   •   Plán opatření pro případ havárie podle vyhlášky č. 450/2005 Sb. (Havarijní plán)
   •   Provozní a manipulační pokyny
OCHRANA OVZDUŠÍ
   •   Vedení evidence dle zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
   •   Provozní řád vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
   •   Vedení průběžné evidence zdrojů znečišťování ovzduší
   •   Roční hlášení souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší do ISPOP
NAKLÁDÁNÍ S OBALY
   •   Technická dokumentace k prokázání splnění povinností stanovených v §§ 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech
   •   Roční výkazy o obalech do ISPOP
   •   Čtvrtletní výkazy do EKO-KOM a.s.
EKOLOGICKÁ ÚJMA
   •   Hodnocení rizik ekologické újmy
INTEGROVANÁ PREVENCE, IRZ
Ceník
Evidence odpadů
Vedení průběžné evidence odpadů a vypracování hlášení o produkci a nakládání s odpady
Cena bude stanovena podle počtu druhů odpadů a podle množství odpadů

Ostatní hlášení (např. pro MŽP, KÚ, ČSÚ)
Podání hlášení v elektronické podobě a ve stanoveném datovém standardu všem zainteresovaným orgánům státní správy
   •   od 1.600 Kč za hlášení

Čtvrtletní hlášení pro EKO-KOM, a.s.
Podání hlášení v elektronické podobě a ve stanoveném datovém standardu pro EKO-KOM, a.s.
   •   od 500 Kč za hlášení

Poznámky
   •   cena za ostatní činnosti (např. zpracování dokumentace, školení zaměstnanců, součinnost při jednání s orgány státní správy) - 500 Kč za každou započatou hodinu
   •   ceny lze měnit  dle dohody
Externí podnikový ekolog

Cena: od 2.000 Kč/měsíc
Cena bude upřesněna po shlédnutí provozovny a dle požadovaného rozsahu činností.
Kontakt
Ing. Pavla Valevská
SNP 208
431 44 Droužkovice 
Česká republika
mobil:  +420 777 108 908
e-mail: ekolog@valevska.cz

IČ: 05733766
DIČ: CZ7352082925
Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 23. 1. 2017
Evidenční číslo ŽL: MMCH/08539/2017
Evidující úřad: Magistrát města Chomutov